AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

De privacyrechten van de mensen van wie gegevens worden verwerkt, worden met de AVG verder uitgebreid. Hierdoor krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen.

Zoals in de voorjaarsvergadering is aangegeven: het gaat in de eerste plaats om BEWUSTWORDING. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden is niet meer een vanzelfsprekendheid: betrokkene dient vóóraf schriftelijk toestemming te hebben verleend en het moet ook duidelijk zijn welke gegevens gedeeld worden.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG krijgen de mensen, van wie de parochie persoonsgegevens verwerkt, meer en verbeterde privacyrechten. Hierbij valt te denken aan het recht op inzage, correctie en verwijdering, maar ook het recht op dataportabiliteit. Bij laatstgenoemde hebben betrokkenen het recht om hun gegevens gemakkelijk te kunnen krijgen om deze vervolgens door te kunnen geven aan een andere organisatie. Ook kunnen mensen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) klachten indienen over de manier waarop de parochie met hun gegevens omgaat.

Overzicht verwerkingen
Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de zgn. verantwoordingsplicht. Dus: welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel, waar komen deze gegevens vandaan en met wie heeft de parochie deze gedeeld? Dit register kan de parochie ook nodig hebben als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen. Als zij vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan moet de parochie dit doorgeven aan de organisaties waarmee zij haar gegevens heeft gedeeld.

Goede bescherming van persoonsgegevens
De parochie verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel en deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Nieuwe processen worden zó ingericht, dat de persoons-gegevens goed beschermd zijn.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Alle overheidsinstanties en publieke organisaties zijn verplicht om een FG aan te stellen. Elke organisatie mag ook vrijwillig een FG aanstellen. De parochie Sint Maarten heeft voor deze optie gekozen en Jozeph Verbon bereid gevonden om deze functie te vervullen.

Meldplicht datalekken
De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde als onder zijn voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt wel strengere eisen aan de eigen registratie van de datalekken die zich in onze parochie hebben voorgedaan. Alle datalekken dienen gedocumenteerd te worden. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of wij aan onze meldplicht hebben voldaan.

Verwerkersovereenkomsten
Is de gegevensverwerking uitbesteed aan een verwerker? Beoordeel dan of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met de verwerkers nog steeds toereikend zijn. En of deze voldoen aan de eisen die de AVG aan verwerkersovereenkomsten stelt. Zo niet, breng dan tijdig noodzakelijke wijzigingen aan.

Toestemming
Voor sommige gegevensverwerkingen heeft de parochie toestemming van de betrokkenen nodig. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop er nu toestemming gevraagd en gekregen wordt en hoe dit geregistreerd wordt. Indien nodig: pas dit aan! De parochie moet kunnen aantonen dat zij geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het voor mensen duidelijk zijn dat zij net zo gemakkelijk hun toestemming kunnen geven als intrekken.

Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-24-mei-2018.docx (1)

Model-verwerkersovereenkomst-R.-K.-Parochies-versie-17-mei-2018 (1) (1)

Instructie-gebruik-Model-verwerkersovereenkomst-R.-K.-Parochies-versie-26-mei-2018 (1)

 

2018-07-16T16:31:57+00:0016 juli, 2018|Nieuws|

Wij maken gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke ervaring op onze website te geven. Om jouw voorkeur te registeren moet jouw browser cookies accepteren. Meer informatie over ons beleid en het instellen van cookies kun je in onze privacy- en cookieverklaring vinden. Als je gebruik maakt van onze website zonder je voorkeur aan te geven registreren we alleen functionele cookies.