Project Description

Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding

Rubriek Duurzaamheid en Natuur in Trouw van 6,7 en 8 maart 2019
Het overvloedig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het uitrijden van (drijf)mest (nitraat en fosfaat), het weggooien of -spoelen van medicijnresten en andere verontreinigingen, zoals microplastics; dit alles baart zorgen voor de gezondheid van mens, dier en plant. Of het nou de lelieteelt is in Drenthe en de gevolgen voor mens en natuur daar, de (ecologische) waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, dan wel de vorm van bemesting die problemen geeft voor wormen en weidevogels, veel mensen maken zich ongerust over het milieu en de natuur in het algemeen en over hun gezondheid in het bijzonder.

Relevantie
Gewasbeschermingsmiddelen zijn bij aanraking, inname of inademing vaak schadelijk voor mens, dier, planten en andere organismen waarvoor ze niet bestemd zijn. De biodiversiteit neemt hierdoor af.
Medicijnresten hebben een negatief effect op het leven in water en op de bereiding van drinkwater. Ook wordt antibiotica in ons oppervlaktewater aangetroffen. Het gevaar bestaat dat al deze stoffen zich ophopen in ecosystemen doordat ze slecht afbreken. Gelukkig zijn er landelijk proeven om medicijnresten en andere micro-organismen zoals gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, microplastics en zoetstoffen uit het afvalwater te halen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (geprezen zijt Gij)
“Misschien zijn we bezorgd om het verdwijnen van een zoogdier of een vogel, omdat die onzichtbaar zijn. Maar voor goed functionerende ecosystemen zijn paddenstoelen, algen, wormen, kleine insecten, reptielen en de ontelbare variëteit aan micro-organismen ook vereist. Enkele minder talrijke soorten die niet waarneembaar zijn, spelen een fundamentele rol in het ecologisch evenwicht van een gebied.”

Voorbede
Goede God, wij realiseren ons vaak nog te weinig dat wij allen verantwoordelijk zijn voor het milieu en de natuur om ons heen. Wij bidden voor onszelf en voor allen die verantwoordelijkheid dragen voor onze wereld, dat wij niet berusten in de vergiftiging van grond, lucht en water, maar vooruitzien op de toekomst van allen.

Laat ons bidden.