Het thema  van deze zondag, ‘Samen wandelen, bidden en werken’ is ontleend aan de viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken.

De Wereldraad van Kerken viert dit jaar het 70-jarig jubileum. Op 21 juni was paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad in Genève, waar hij de homilie verzorgde tijdens een oecumenische gebedsdienst. Hij sprak over een tekst van Paulus uit de Galatenbrief (hoofdstuk 5, vers 13-26), die hij als leidraad nam voor de oecumenische pelgrimstocht van christenen en kerken op zoek naar herstel van eenheid en een geloofwaardig christelijk getuigenis in deze wereld. De overweging van paus Franciscus sloot naadloos aan bij het motto dat de Wereldraad voor de viering van zijn jubileum heeft gekozen: ‘Samen wandelen, bidden en werken’.

Dit motto is ook het thema van Willibrordzondag op 4 november 2018. De R.-K. Kerk is dan wel geen lid van de Wereldraad van Kerken maar de samenwerking is er niet minder om, aldus de Katholieke Vereniging voor Oecumene op haar website: “Vandaag is de Katholieke Kerk wereldwijd een belangrijke pleitbezorger en voortrekker van de oecumenische beweging.”

Tijdens het middaggedeelte van paus Franciscus’ bezoek aan de Wereldraad maakte Albin Hillert de foto die dit jaar de poster voor Willibrordzondag siert. Samen met dr. Olav Fykse Tveit, dr. Agnes Abuom, metropoliet dr. Genaddios van Sassima, kardinaal Kurt Koch en enkele andere vertegenwoordigers van de Wereldraad staat de paus voor een groot wandkleed. Daarop is Christus afgebeeld die in Zijn glorie allen verzamelt, met boven Hem de duif die de Heilige Geest symboliseert. Op het wandtapijt (niet zichtbaar op de poster) staat in het Grieks de tekst: ‘opdat allen één zijn’ (Joh. 17,21). Het is Christus die zendt, over de zijnen waakt en alles overziet.

Op www.oecumene.nl kunnen een preekschets en voorbede voor Willibrordzondag worden gedownload.

De opbrengst van de collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecumenische samenwerking in ons land. Meer informatie: www.oecumene.nl. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL97 INGB 0000 8019 19 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in ‘s-Hertogenbosch.