Schriftlezingen: 1 Koningen 19,9a.11-13a; Romeinen 9,1-5, en Matteüs 14,22-33.

Maria ten Hemelopneming, dinsdag 15 augustus
Schriftlezingen: Openbaring 11,19a,12,1-6a.10b en 1 Korintiërs 15,20-26 en Lucas 1,39-56

In 1 Koningen 19,8 wordt Elia bij de berg van God, de Horeb, gevraagd voor de Heer te treden: “Toen trok de Heer voorbij” (vers 11). Gods komst wordt vijfvoudig voorbereid: Eerst hevige storm, dan aardbeving, dan vuur maar nog steeds geen ‘Heer’. Dan: zachte bries. Die zachte bries blijkt het teken van Gods aanwezigheid. Niet het overdonderend geweld, of de kleinmakende verhevenheid. Een zachte bries, meer niet!
Ook geen gestalte (zie: Exodus 20,4 en Deuteronomium 4,12:). De Heer is niet in een gestalte te vangen. Geen verpletterende aanwezigheid, alleen een zachte bries.

In Matteüs 14 zoekt Jezus de stilte op. Hij wil alleen zijn als hij bidt, en op een berg. Waarom op een berg? Zegt ‘een berg’ misschien: gericht op God, zoekend naar wat ons te boven gaat?

De boot met leerlingen – is dat onze situatie? – wordt heftig heen en weer geschud. Er is angst bij de leerlingen, maar meteen zegt Jezus “Wees gerust, Ik ben het”. Paus Franciscus heeft dat deze dagen in Lissabon aan de jongeren gezegd! En ook Petrus bezwijkt: “Heer red mij”. Zou “red mij” alleen op de dreigende golven slaan, of klinkt hierin je hele bestaan door? Dat Hij de Redder van je leven is zoals in Lucas 2,11 staat: “Vandaag is in de stad van David onze Redder geboren”? Jezus is ook voor Petrus de reddende engel! Die Petrus is geen supergelovige. Jezus spreekt hem aan: “Kleingelovige”. Geen vleiende benaming voor de eerste onder de apostelen! Petrus wordt getekend als een man met lef en met een klein hartje. Alhoewel, wie over het water durft te lopen moet wel eerst uit de boot stappen. En dat getuigt weer van vertrouwen. Misschien is Petrus bang voor overdrijven. Heette dat niet: vermetel vertrouwen?

Dinsdag 15 augustus vieren we Maria ten Hemelopneming. We spreken soms ondoordacht van “Maria-Hemelvaart”. Maar Maria vaart niet zelf: Jezus vaart ten hemel, Maria wordt ten hemel opgenomen. Een verschil van ‘schepsel’ en ‘schepper’. Het dogma dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen (Eerste Vaticaans Concilie 1869-1870) sloot aan bij wat het volk Gods in groten getale geloofde, namelijk: Maria is de hemel waard.

De evangelielezing vertelt dat Maria “met spoed” – onze paus zou zeggen met ‘gezonde haast’ – vertrekt naar haar zwangere nicht Elisabeth die hulp nodig heeft. Daar is Maria het Magnificat in de mond gelegd.

Aandacht heft de onverschilligheid van de dingen op (Agnes Grond.) Zie Lucas 1,48: God kijkt zelfs om/op naar zijn vernederde dienares. (NB ‘omzien’ is ook goed, drukt ook respect uit. Slavenhouders zouden niet omzien naar hun personeel en zeker niet opzien. Maar ‘neerzien’, zoals het G&S kerkboekje doet lijkt me niet goed!) Zie hoe de kleine prins in het boekje van de Saint-Exupery de roos bijzonder maakt door: aandacht.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van de komende vieringen: lees hier.