Schriftlezingen: Handelingen 5, 27b-32, 40b-41 en Johannes 21,1-19

Handelingen
Er is geen scheiding van kerk en staat! De hogepriester zit ook in de Hogeraad en spreekt vonnissen uit over het gedrag: echt niet alleen binnenkerkelijk. En met “ons” presenteren zij zich als een samenhangend blok. Evenzo de apostelen die zeggen: wij zijn getuigen. Twee blokken tegenover elkaar. Er zijn twee aanklachten: 1) onderwijs waarbij de naam van Jezus klinkt en 2) Jezus’ dood wordt de andere partij in de schoenen geschoven. Twee aanklachten die je kunt verwachten aan het begin van de Handelingen der apostelen. Deze laatsten komen met opgeheven hoofd uit het tribunaal. Zij voelen zich bevestigd als getuigen van en in Jezus naam.

Evangelielezing
Jezus openbaart zich aan zijn apostelen. Dat is anders dan: hij laat zich zien! Dat zeg je na Pasen niet meer – is zo plat! Bij de zin “ondanks de enorme hoeveelheid scheurde het net niet” heb je twee manieren van uitspreken. Met het accent op scheurde…niet, of met het accent op “net niet”. Maar dat gaat alleen op bij de Nederlandse vertaling. De Griekse tekst heeft als bijzonderheid dat ze zegt: “schismatiseerde het net niet ”waarmee ze aanduidt dat de gemeenschap van mensen onder zware druk kan komen te staan die tot schisma’s voert.
Hierna vraagt Jezus “heb jij mij meer lief dan dezen?”. Ik denk: dat kun je niet maken, zo speel je de leerlingen tegen elkaar uit. Ze doen toch allemaal hun best! Daarom leest men in plaats van “meer lief dan dezen” soms “dan van die dingen?” wat op het vissen terugslaat. Grammaticaal kan dat. Maar erg waarschijnlijk lijkt het niet.
Bemerk wel dat hij naar “liefde” vraagt, niet naar ‘geloof’ – geloof je in mij? De drievoudige vraag lijkt tegenhanger voor de drievoudige ontkenning in hoofdstuk 18: “Nee, nooit van gehoord!” waarop de haan aanslaat en kraait.

Blaise Pascal attendeert op de afstand die er is tussen God kennen en Hem liefhebben. En J.H. Leopold dicht:

Een vriend is niet die u aan het hart wil sluiten
In uw geluksuur en zich niet genoeg doen kan,
Maar die den balling bij zich binnenroept en dan
De deur toeslaat tegen de wolven buiten

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.