Schriftlezingen: Handelingen 14,21b-27 en Johannes 13,31-33a,34-35

In Handelingen 13,9 gaat Saulus in Paulus over. Lijkt leuk woordspelletje. Paulus (Grieks) betekent namelijk ‘kleintje’, een passende naam voor een leerling van de allerhoogste Heer. Maar het is meer. De naamsverandering geeft een identiteitsverandering aan: de joodse Saul – van ‘Sjaoel’ zoals de eerste koning die Gods instemming genoot – is lid en missionaris van de God(sdienst) van de christenen geworden.
Paulus en Barnabas zijn bij hun eerste bezoek aan Lystra, Ikonium en Antiochië gestenigd en eruit gegooid (Handelingen 14,19-20). Nu is het klimaat geheel veranderd. Afwijzing en tegenstand, zeggen ze, is nu eenmaal nodig om het koninkrijk Gods te bereiken. Als je de wereld wilt winnen voor Christus, moet je het conflict met die wereld aangaan. Nu gaan Paulus c.s. door met hun werk als missionaris en bouwen de gemeente op. Eenmaal terug in Antiochië geven zij God alle eer en glorie: Hij stuurt aan, Hij opent de weg voor de heidenen. Het is Zijn werk- dus gaat ‘t voorspoedig, en kun je erop vertrouwen.

De laatste woorden vóór onze evangelielezing zijn: “Het was nacht”. Donker. Niet meteorologisch maar in hun hoofden. In de volgende zin staat vijf keer doxazein, ’verheerlijken’, dat steeds met God en Jezus verbonden is. Dáár komt het licht vandaan. ‘Verheerlijken’ geeft licht. Het straalt ervan af! Jezus’ heengaan/weggaan komt ter sprake. De joden snappen het niet, zij kennen zijn stem niet, behoren niet tot zijn schapen. Voor hen blijft het donker, geen ver-heer-lijking. Zij kunnen Hem alleen tastenderwijs volgen. NB. Kunnen we niet beter van ‘Judeeërs’ spreken dan van: “de Joden”? Dat algemene woord legt de weg open naar antisemitisme.
Jezus geeft de nieuwe gemeente een nieuw gebod mee: de onderlinge liefde. Dát zal hun kenteken zijn. Een nieuw gebod! Nieuw, niet als een nieuwe maan! Maar als: het aanschijn der aarde vernieuwen. Elkaar liefhebben zoals Jezus hen liefhad, moet hen kenmerken. En dat dat niet vanzelfsprekend was/is, zie je om je heen: Godsdienstoorlogen, scheuringen en schisma’s, afsplitsingen… Aan al of niet onderlinge liefde kan men zien of je leerlingen van Hem bent.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.