Schriftlezingen: Handelingen 7,55-60; Openbaring 22,12-14, 16-17,20 en Johannes 17,20-26

Tussen Ten Hemel Opneming en Pinksteren
De naam Stephanus betekent: (overwinnings-)kroon. Die naam kreeg hij waarschijnlijk omdat hij de eerste martelaar (= getuige) was, de eerste die achter zijn overtuiging bleef staan ook toen hij daarvoor ten dode gestenigd werd. Hij werd de eerste kroongetuige voor de weg van Jezus.
Hij, Stephanus wordt als hoofd van de 7-koppige diaconie gekozen, “een man vol geloof en heilige Geest” (6,5). Diaconie kan niet alleen als ‘doen’ afgedaan worden. Zij vraagt om volheid van Geest en wijsheid. Alleen ‘doen’ – dat geldt ook de verkondiging van het woord Gods – zou eenzijdig zijn.
Stephanus wordt – juist ook om zijn verkondiging! – zwart gemaakt bij de joodse machthebbers, en geeft dan een lange rede waarin hij laat zien hoe God door alle perikelen heen steeds de kant van het joodse volk koos. Op het eind spreekt hij als ‘ziener’, zijn rede wordt bijna een aanklacht, zeker wanneer hij zegt dat hij de Mensenzoon in de hemel aan Gods rechterhand ziet staan, slaan de stoppen door. Hij wordt de eerste martelaar. Net als  Jezus beveelt hij zijn leven in Gods handen aan (Lucas 23,46) en bidt voor hen die hem zo ver-niet-igen (Lucas 23,34). Hij sterft als een tweede Jezus. En steeds klinkt door alles heen dat ondanks alle tegenwerking Gods blijde boodschap al maar breder ontvangen wordt.

Johannes, zo hoorde ik ooit, schrijft zoals een mot rond de lamp fladdert. Steeds zoemend om de lamp, om het licht heen, dicht bij en dan weer verder weg, en dan opeens: Pats, is het raak, stoot hij op het licht. Zo’n zin helpt me wel als ik zijn gebed voor zijn leerlingen lees, die IN de wereld blijven, maar niet VAN de wereld zijn; zij zijn van God, zoals Jezus zelf. Om eenheid bidt Jezus: “zodat de wereld kan geloven dat U mij hebt gezonden”( vers 20-21): geloofwaardigheid kan niet zonder eenheid! En hij bidt zelfs voor de toekomstige hoorders van de verkondiging – voor hen die leven ten tijde van dit evangelie – voor ons die door hun woord tot geloof komen. Uiteindelijk is de eenheid van God zelf zijn voorbeeld en maatstaf.

Ik wil niet
dat mijn huis
van alle kanten
Ommuurd is

Ik wil
Dat de culturen
En godsdiensten
Van alle landen
Door mijn huis waaien
Zo vrij als maar mogelijk is

(M. Gandhi)

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.