Recent hebben het parochiebestuur (PB) en het pastorale team (PT) een advies gegeven inzake het beheersbaar houden van de stookkosten binnen onze parochie als geheel. N.a.v. dit advies hebben zij enkele suggesties mogen ontvangen die hebben geleid tot een zinvolle aanscherping van het voorgestelde beleid. De noodzaak tot besparing op de stookkosten wordt onderschreven, maar tegelijkertijd bieden de uiteenlopende gebouwen per locatie ruimte voor maatwerk.

Het beleid vanaf 1 januari 2023 ziet er nu als volgt uit:

Iedere locatie heeft voor 2023 een netto stookkostenbudget; dit is voor 2023 gelijk aan de feitelijke stookkosten (= verbruik x tarief) voor die locatie in 2022. Met dit budget kan er lokaal passend beleid worden gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met het algemene parochiebelang van gelijk blijvende stookkosten. Zo kan de locatie bijvoorbeeld variëren in de gebruikstemperatuur of besparende maatregelen inzetten, al dan niet met een energiecoach.

Maandelijks zal, middels een overzicht van de netto stookkosten, worden gekeken of het aangescherpte beleid kan worden voortgezet.

Wij danken jullie hartelijk voor het constructieve meedenken, blijven onveranderd graag open staan voor suggesties.
Met vriendelijke groet namens het Parochiebestuur en Pastoraal Team parochie Sint Maarten,

Harrold Zemann, pastoor
Peter Reinders, vicevoorzitter
Dimitry Melchiors, bestuurslid onroerende goed