Het Bestuur van de r.-k. Begraafplaats St. Theresia te Maarn heeft in zijn vergadering van 31 maart 2022 besloten de artikelen 17 en 18 van het Reglement[1] voor het beheer van de begraafplaats te wijzigen. De artikelen betreffen het verlengen van grafrechten.

Met zijn brief van 3 mei 2022, referentie 2022.00165 heeft de Aartsbisschop van Utrecht machtiging verleend voor het aanpassen van deze artikelen. De aanpassing betreft de mogelijkheid om grafrechten ook met een termijn van 5 jaar te verlengen.

De artikelen worden als volgt aangepast:

Artikel 17, lid 1:
Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken waaronder deze grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van vijf dan wel tien jaar.

Artikel 18, lid 1:
Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van vijf dan wel tien jaar.

* * * * *

[1] Vastgesteld op 1 januari 2016