Vanuit de huiskapel van de pastorie in Barneveld las pastor Johan Rugers het evangelie van Lucas (11, 28-30). Op deze feestdag van O.L.Vrouwe van de Karmel verhaalt het evangelie over de de begroeting van Maria door Elisabeth.