Met ingang van 1 juni 2020 mogen de publieke liturgische vieringen in de rooms-katholieke parochiekerken worden hervat. Daarvoor hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei jl. het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter vastgesteld en naar de parochies gestuurd.

Drie deelprotocollen hebben de bisschoppen opgesteld. Het eerste, bestemd voor alle gelovigen, geeft richtlijnen voor een veilige en waardige viering van de liturgie. Het tweede is bestemd voor degenen die daarin voorgaan, het derde richt zich op het veilig en verantwoord gebruik van het kerkgebouw.

De komende tijd zullen het pastoraal team en het parochiebestuur zich buigen over de concrete uitwerking van deze richtlijnen i.s.m. de locaties. Dit zal de nodige tijd, aandacht en investeringen kosten. U wordt te zijner tijd via de bekende kanalen geïnformeerd, over wanneer het fysiek samenkomen om te vieren weer mogelijk is binnen de gestelde kaders van de bisschoppen.

Protocol gelovigen
Download PDF


Protocol kerkgebouwen
Download PDF


Protocol bedienaren
Download PDF