Pieter Oussoren, die de Naardense bijbelvertaling verzorgde, vertaalt Mishpat (Jesaja 42,4) consequent met “recht”. Het woord omvat alles wat een leven recht, gerecht, rechtvaardig, doet zijn; alles wat tot vrede, tot rechtvaardigheid, tot aandacht leidt. Wat een leven tot LEVEN maakt – en Hij zag dat het goed was! Lees A. Schwarz-Bart, De laatste der rechtvaardigen, Bruna 1975

De Jesajalezing spreekt wonderlijk genoeg niet van dopen. De Engelse dichter Philip Larkin schrijft: “Liefde is het enige dat van ons zal voortleven.” Hoe hij dat weet, weet ik ook niet. Maar hij noemt de doop niet. Zou hij het vers uit Marcus 12,31 of ook Matteüs 22,38-40 ook paraat hebben? En wat minder expliciet Lucas 10,10,25; dat er geen groter gebod bestaat dan de liefde tot God en de naasten.

In de St Gertrudiskerk in Keulen is een project over wat de kunst en de kerk aan elkaar (kunnen) hebben. Er staat: “De mens heeft de schepping uit zijn voegen laten springen, kan deze mens toch nog vrede vinden?”. Kan de kunst niet dikwijls een impuls voor de kerk betekenen? Eén van de kunstenaars zegt: “Ik houd er niet van preken te horen en ik preek ook niet graag tot anderen. Tegelijkertijd heb ik het gevoel, dat er universele waarheden zijn, die niemand kan betwijfelen.”

Openbaring des Heren heet deze Zondag. Openbaring heeft mijns inziens met de drie ‘wijzen’ van doen. Die zijn op zoek naar de pasgeboren koning der Joden, en gaan daarvoor in Jeruzalem, bij koning Herodes te rade. Het is een openbaring voor hen dat ze daarvoor niet in het centrum van de macht moeten zijn, en gaan daarom langs een andere weg naar hun land terug. In het boek Handelingen zien we hoe de eerste christenen “mensen van de Weg” genoemd worden. Christen zijn is kiezen – en de doop markeert die keuze – voor een bepaalde manier van leven, een bepaalde inrichting van de maatschappij, voor ‘dit wel’ en ‘dat niet’. “Stemmen” is in deze zin ook als een gebed: je stemt, je kiest voor een WEG van leven.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.