De publieke viering van de Chrismamis in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn kan dit jaar vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. Mgr. H. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor liturgie) heeft dit namens kardinaal Eijk in een brief aan de leden van de pastorale teams en de parochiesecretariaten laten weten.

De Chrismamis is doorgaans een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Dat is dit jaar echter niet mogelijk, de Chrismamis zal in besloten kring plaatsvinden en wel in de St. Catharinakathedraal te Utrecht.

Naast de aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk zullen als concelebranten aanwezig zijn de hulpbisschoppen en bisschoppelijk vicarissen van het aartsbisdom, de plebaan en de rector van het Ariënsinstituut. Mgr. Woorts schrijft in zijn brief: “Onze priesterstudenten zullen de taken verrichten van lector, acoliet en cantor. Door de aanwezigheid van de drie bisschoppelijk vicarissen van Arnhem, Deventer en Utrecht zijn de drie vicariaten (en daarmee wij allen) vertegenwoordigd rond onze aartsbisschop bij de wijding van het Chrisma en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken. Zo weten wij ons verbonden met elkaar als Aartsbisdom Utrecht. Wanneer de aanwezige bisschoppen en priesters tijdens de Chrismamis de wijdingsbeloften hernieuwen, weten wij ons verbonden met onze broeders in het priesterschap.”
De parochies zullen op een later tijdstip worden geïnformeerd hoe de overdracht van de HH. Oliën zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude HH. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe HH. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden. De HH. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden.
Mgr. Woorts: “Wij wensen u alle goeds, gezondheid en zegen in deze tijd. In gebed verbonden voor alles wat heilzaam is voor Kerk en wereld, in het bijzonder voor hen die pijnlijk getroffen zijn of nog worden door het coronavirus.”


Bron: www.aartsbisdom.nl