Kerk in de gevangenis
Ook in de Justitiële Inrichtingen in Nederland is er een kerk om op zondag samen te komen en samen te vieren. Gedetineerden komen er samen, bidden en zingen, steken een kaarsje aan voor de mensen die zij missen. En voor de mensen die ze pijn hebben gedaan, voor hun dierbaren en ook voor de slachtoffers van hun misdaden. Ze bidden om vergeving, om verzoening en soms om vrijspraak. Dat iemand omziet naar hun geliefden voor wie zij nu niet kunnen zorgen. En vooral bidden ze voor de hoop dat er ook voor hen een toekomst is.

‘De Dag van de Gevangene is er om overal in het land in de kerk speciaal stil te staan bij de geloofsgemeenschappen waar we anders niet vaak aan denken, de kerk in de gevangenis. De paaskaars brandt ook in de gevangeniskerk, bij de geringsten van onze broeders en zusters.’ Vergelijk Matteüs 25:40 waar staat; Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten hebt gij voor Mij gedaan.

Voor meer informatie over de Dag van de Gevangene, over deelname aan de kerkdienst in de gevangenis en over het justitiepastoraat in het algemeen kunt u mailen naar info@justitiepastoraat.nl

GEBED

We bidden U God voor mensen in detentie en voor hun families.
Mogen de muren van de gevangenis hen een veilige plek bieden.
Mogen zij zich bewust zijn van uw aanwezigheid
en moge uw Geest hen vrede schenken
en hoop op nieuw leven in Christus Jezus.

We bidden voor iedereen die in de gevangenis werkt.
Houd ze veilig en help hen om uw medeleven
in hun dagelijks leven te kennen en te tonen.

Wij bidden voor alle slachtoffers van misdaden.
Moge de heilige Geest hen genezing brengen
en hen in staat stellen hun leven weer op te bouwen.

Genadige God, uw liefde strekt zich uit over de hele aarde,
over alle tijden en voor alle mensen,
hoor ons gebed. Amen

 

Afbeelding van Fifaliana Joy via Pixabay