Kardinaal Eijk en mgr. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor liturgie) hebben mede namens de andere leden van de bisdomstaf een groet geschreven voor de leden van de kerkkoren, hun dirigenten en musici in het Aartsbisdom Utrecht. De brief is gemaild aan de pastoors en de secretariaten van de parochies, met het verzoek deze door te geleiden naar de kerkkoren, dirigenten en musici. “Deze groet is bedoeld als een woord van bemoediging in deze tijd van het coronavirus, waarin voor de meesten van hen zo veel stil is komen te liggen,” aldus mgr. Woorts in het begeleidend schrijven.

“Het is inmiddels al zo’n vier maanden dat de meesten van u niet meer tijdens onze liturgische vieringen hebben kunnen zingen. Ook het repeteren is door de uitbraak van het coronavirus grotendeels stil komen te liggen. Dit alles heeft een grote impact, zowel voor uw koor/koren alsook voor onze parochies,” aldus kardinaal Eijk en mgr. Woorts in de brief. Zij memoreren dat “op tal van plaatsen cantores en musici inmiddels de liturgievieringen hebben ondersteund en verrijkt. Daar zijn we dankbaar voor. Maar voor velen van u is het niet kunnen zingen in onze kerken een groot gemis alsook voor onze (mede)parochianen.”

“Daarom langs deze weg een groet van ons als staf van ons Aartsbisdom Utrecht, bedoeld ook als woord van bemoediging,” zo vervolgen de kardinaal en hulpbisschop. “Wij hopen dat de situatie zich snel zal verbeteren, opdat koren weer kunnen gaan zingen in onze kerken en met hun zang onze eredienst aan God verrijken. Echter de verwachting is dat dat voorlopig helaas nog niet mogelijk zal zijn. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk onderwerp. Zodra het weer kan, zult u tijdig geïnformeerd worden.”

Tot besluit wensen kardinaal Eijk en mgr. Woorts de leden van de kerkkoren, hun dirigenten en musici “een gezegende zomer en alle goeds en zegen voor u persoonlijk en voor u als leden van een kerkkoor.” Dat wensen zij speciaal ook toe aan de kinderkoren: “Voor jullie, jongens en meisjes, een mooie zomervakantie toegewenst! We hopen dat jullie na de zomer ook weer met plezier zullen kunnen gaan zingen op jullie koor.”

Bron: Nieuwsbrief Aartsbisdom.nu, nr. 220