De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt u uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan dit speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

‘Ga, en herstel mijn huis’

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.

Amen

 

Uit de evangelielezing van deze dag

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Matth. 28, 19-20)

 

Tekst ter overweging

“Wij herinneren aan het model van de heilige Franciscus van Assisi om een gezonde relatie met de schepping voor te houden als een dimensie van een integrale bekering van de persoon. Dit vereist ook eigen fouten, zonden, gebreken of nalatigheden te erkennen en van harte berouw te hebben, van binnenuit te veranderen.” – Laudato Si’ 218

Toen Franciscus van Assisi zoekende was naar zijn roeping, hoorde hij in het kleine kerkje van San Damiano de stem van God, die tot hem sprak: ‘Ga en herstel mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat.’

We zien vandaag de dag dat de aarde lijdt: de biodiversiteit neemt in zorgwekkend tempo af, het klimaat verandert, rivieren, zeeën en oceanen worden vervuild met plastic. Dit zijn overweldigende zaken. Maar elke positieve stap die we zetten is er één. Elk van ons kan iets doen voor Gods schepping. Elke daad, hoe klein ook, voor onze naasten of voor het behoud van de schepping is een daad van geloof, hoop en liefde. Het zijn daden die ons en anderen vreugde geven.

 

Gebed

Moge God die de dans van het leven heeft gemaakt,
die zich verheugt in de bloemen van het veld,
die chaos tot orde heeft herschapen,
ons leiden naar een leven en naar een kerk, waarin Gods heerlijkheid
in de schepping wordt weerspiegeld.

Amen