De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt u uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan dit speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

Een alomvattende liefde

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.

Amen

 

Uit de evangelielezing van deze dag

“Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.”  (Joh. 16, 22-23a)

 

Tekst ter overweging

“Het heelal ontwikkelt zich in God, die het geheel vervult. Er is dus een mysterie te aanschouwen in een blad, in een bergpaadje, in de dauw, in het gelaat van een arme.” –  Laudato Si’ 233

De Russische schrijver Fjodor Dostojevski (1821 – 1881) heeft een korte tekst geschreven die prachtig illustreert hoe de wereld vervuld is van Gods liefde:

“Heb Gods schepping lief in al haar volheid,
tot op het kleinste zandkorreltje.
Bemin ieder blaadje, iedere zonnestraal Gods,
Bemin de dieren en de planten, bemin alle dingen.
Door uw liefde voor al het geschapene zult ge
tot het begrip van Gods mysterie in alle dingen geraken.
En als ge het eenmaal zo ver hebt gebracht,
zult ge er van dag tot dag meer kennis van verwerven.
En ten slotte zult ge de hele wereld beminnen
in één grote alomvattende liefde.”

 

Gebed

Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Amen

(Slotgebed van de encycliek Laudato Si’)