De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt u uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan dit speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

Bewustzijn die ons in beweging zet

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.

Amen

 

Uit de evangelielezing van deze dag

“Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.” (Joh. 16, 13)

 

Tekst ter overweging

“Het doel is niet informatie te verzamelen of onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar wel dat wij ons pijnlijk bewust worden van wat er in de wereld gebeurt, de moed te hebben om het in persoonlijk lijden te veranderen en zo te leren inzien wat ieder van ons eraan kan doen.” – Laudato Si’ 19

Jezus stierf aan het kruis op een heuveltop die de naam Golgotha droeg, de schedelplaats. De naam suggereert een dorre, troosteloze plek. In tegenstelling daarmee vond de verrijzenis plaats in een tuin. In deze tuin ontmoette Maria Magdalena de Heer, maar dacht aanvankelijk dat Hij de tuinman was. Misschien zat ze er niet eens echt naast. Christus, het Eeuwige Woord, draagt zorg voor Gods schepping. De aarde, ons gemeenschappelijk huis, is als een heilige tuin die onderhouden moet worden, moet worden behoed tegen vernietiging en plundering, die moet worden bewaard zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van de vruchten.

 

Gebed

God, Schepper van al wat leeft,
Geest en Adem die ons doet leven,
zegen ons overvloedig
met wijsheid, zorgzaamheid en met gerechtigheid.
Zegen ons daartoe in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen