De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt u uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan dit speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

Zorg en verwondering

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.

Amen

 

Uit de evangelielezing van deze dag

“Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.” (Joh. 15, 18-19)

 

Tekst ter overweging

“Een gevoel van innige gemeenschap met de andere schepselen in de natuur kan niet authentiek zijn, als er tegelijkertijd in het hart geen tederheid, medeleven en bezorgdheid is voor de menselijke wezens.” – Laudato Si’ 91

“Alles is met elkaar verbonden”, we voelen en ervaren het in deze nieuwe crisis eens te meer. De crisis laat bij velen hun sociale gevoel spreken, er is een grote verbondenheid zichtbaar in de creativiteit die de crisis oproept. Meer nog dan hoeder, zijn we geroepen om medeschepper te zijn. Dat wil zeggen: ons steentje bij te dragen in elke crisis opdat we de aarde de vorm geven zoals God die wenst.

De coronacrisis is misschien eens te meer een prikkel om onze verantwoordelijkheid voor de schepping als schepping op te nemen: een ruimte waar we Gods droom delen met andere levende wezens, verbonden in een grootse ecologie.”

(Uit een overweging van Walter Ceyssens sj op 20 april jl., Ignis)

 

Slotgebed

Schepper God,
wij danken U voor uw schepping in haar diversiteit en schoonheid.
Wij bidden U dat we U nederig mogen dienen
en met eerbied leren omgaan met alles wat U heeft gemaakt.
Vergeef ons voor die momenten dat we uw prachtige aarde hebben beschadigd
of meer hebben genomen van de gaven van uw schepping dan wij nodig hebben.
Mogen wij open staan voor de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen,
dat wij ons laten raken en stappen zetten om uw schepping te behoeden en bewaren. Wij vragen U dit in de naam van Jezus, onze Heer.

Amen.