Vieringen zonder bezoekers, Kerstmis en alle vieringen tot in ieder geval 19 januari online.

Het pastoraal team en de beide parochiebesturen nemen de dringende oproep van minister Grapperhaus aan de kerken zeer serieus: blijf thuis en vier online. Het virus slaat hard toe in onze geloofsgemeenschappen en ook wij zullen een tandje moeten bijzetten om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de druk op de zorg te verminderen.

Solidariteit
We zijn ons terdege bewust van de uitzonderingspositie die we hebben op basis van vrijheid van godsdienst, die in onze grondwet verankerd is. Ook hebben we de brief van de bisschoppen serieus overwogen. Toch zijn we van mening dat niet alles wat mag ook wenselijk is. Als kerken zijn we onderdeel van de samenleving, op allerlei terreinen maken we daar deel van uit en we voelen ons medeverantwoordelijk om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. We zijn solidair met hen die zuchten onder de beperkingen.

Samen
We realiseren ons dat dit bericht ook teleurstelling en verdriet oproept, in het bijzonder bij allen die zich zo hebben ingespannen ter voorbereiding op alle onze kerstvieringen. We zijn hen zeer dankbaar. Ook zijn we ons ervan bewust dat dit een verdrietig bericht is voor velen die uitzien naar een samenzijn in de kerk, juist in deze donkere tijden op zoek naar licht. Toch zijn we overtuigd dat we dit offer moeten brengen. Sámen kunnen we dat.
Uitvaarten kunnen gewoon blijven plaatsvinden vanuit onze kerkgebouwen volgens de al geldende maatregelen.

Omzien naar elkaar
We willen u vragen extra om te zien naar de mensen die alleen zijn, die ziek zijn. Als u hoort dat bezoek van een pastor gewenst is, geef dit dan aan ons door. We zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Zalig Kersfeest
Wij wensen u ondanks al deze beperkingen een zalig en warm Kerstfeest toe, dat het licht van Kerstmis in onze huizen en in onze harten mag schijnen.

Namens het pastoraal team en beide parochiebesturen,

Pastoor Harrold Zemann