Harrold Zemann, pastoor

030-6922113

h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

06-37119113

n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl 

Marcel Sarot, diaken

013-4663839

m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, priester

030-6922113

johan.rutgers@stlucas.nu

Rini Bouwman, diaken

033-4941261

rini.bouwman@stlucas.nu