R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden

De R.K. Begraafplaats St. Petrus’ banden, gesticht n.a.v. de Begrafeniswet van 1869, dateert uit 1872 en is aangelegd op een rechthoekig terrein met een midden- en dwarsas. Op de kruising van de assen staat, op een hardstenen sokkel, een gietijzeren kruis. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van architect H.J. van den Brink (1816-1883).

Aan het eind van de middenas bevindt zich een neogotische grafkapel (rijksmonument) met links hiervan een baarhuisje (rijksmonument). Langs de randen staan eiken en beuken en de westzijde is begrensd door een halfronde aanplant. Aan de straatzijde wordt de begraafplaats afgesloten met een monumentaal toegangshek voorzien van een viertal bakstenen hekpijlers en aan weerszijden een bakstenen muurtje met een gietijzeren hekwerk.

De begraafplaats staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst met als waardering cultuurhistorisch zeer waardevol, alsook van belang als ruimtelijk en landschappelijk element langs de Drieklinken.

De grafkapel uit 1891, opgericht ter nagedachtenis van de familie Van Vessem, is van architectuurhistorische waarde vanwege de neogotische bouwstijl en detaillering.

Jhr. H.A.L. van Vessem (1814-1891) was ritmeester, ordonnansofficier van koning Willem III en intendant van de koninklijke paleizen te Amsterdam en ’s-Gravenhage. De grafkapel staat boven de graven van zijn op 28 september 1886 overleden echtgenote en de uit het huwelijk geboren kinderen. Ook Van Vessem zelf ligt er begraven.

Voorts is de kapel van cultuurhistorische waarde vanwege de familiegeschiedenis en de gaafheid en zeldzaamheid van het object.

Het baarhuisje in neogotische stijl dateert uit 1873 en is vermoedelijk een ontwerp van Van den Brink. De voor- en achtergevel van het eenvoudige bakstenen gebouwtje zijn identiek, met uitzondering van een getoogde houten toegangsdeur, die in de achtergevel ontbreekt.

De ligging van de grafkapel van Van Vessem in combinatie met het baarhuisje, , verlenen de begraafplaats zijn ensemblewaarde. 

Op 13 februari 2013 is de R.K. begraafplaats ondergebracht in een aparte rechtspersoon (kerkelijke instelling) – een rechtspersoon naar eigen aard – goedgekeurd door het Aartsbisdom Utrecht en heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de begraafplaats.

De kerkelijke instelling draagt de naam “Rooms-katholieke begraafplaats Sint Petrus’ banden” en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

De Rooms-Katholieke parochie Sint Petrus’ banden te Driebergen-Rijsenburg is op 17 juni 2010 samengevoegd met de Rooms-Katholieke parochies OLV van Altijddurende Bijstand te Austerlitz, H. Martinus te Doorn, H. Andreas te Leersum, Sint Theresia te Maarn, H. Catharina te Woudenberg en Emmaus te Zeist. De nieuwe parochie draagt de naam “Rooms-Katholieke parochie Sint Maarten.

De gronden van de begraafplaats te Driebergen-Rijsenburg blijven eigendom van de parochie Sint Maarten.

Op basis van de statuten heeft het bestuur een reglement samengesteld dat separaat in deze website is opgenomen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit twee leden:

Clemens van der Burg – voorzitter
tel. 0343 – 51 43 27
e-mail : clemensvanderburg@gmail.com

Gerard van de Ven – secretaris / penningmeester
tel. 0343 – 51 87 38
e-mail : gtmvandeven@ziggo.nl

Secretariaat

R.K. Begraafplaats Sint Petrus’ banden
p/a    Schippersdreef 101
3972  VC  DRIEBERGEN-RIJSENBURG          

Bankrekeningnummer : NL 94 RABO 0367 0553 84
BTW-nummer :  8525.23.415.B01
KvK-nummer :  57303371

Kerkhofcommissie / begrafenissen

Tel. 06 – 139 481 60
Dineke Lintel 
Janny Bakker 
Jeannette van der Mispel 

ANBI-status

De Rooms-Katholieke begraafplaats Sint Petrus’ banden is door de inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) conform artikel 5b Wet inzake rijksbelastingen.

Tarieven per 1 januari 2023

Tarieven Sint Maarten, Locatie Sint Petrus’ banden, Driebergen-Rijsenburg

Normaal zandgraf, incl. Grafmarkeerder – 20 jaar € 1.328
   
Bijzetting binnen 10 jaar, incl. Grafmarkeerder   € 946
Huidig grafrecht blijft gehandhaafd  
   
Bijzetting na 10 jaar, incl. Grafmarkeerder   € 1.500
Grafrecht wordt verlengd met 10 jaar  
   
Verlenging na verlooptermijn – per 10 jaar € 900
   
Grafdelven en opschonen  € 561
Wanneer het graf is geruimd  
   
Grafdelven / bijzetting  € 484
   
Plaatsen / bijzetten van een urn  € 196
   
Urnenkelder 20 jaar  1)  € 1.385
   
Verlenging urnenkelder met 10 jaar € 708
   
Bijzetting urn in normaal zandgraf  € 973
   
Kindergraf 20 jaar – 20 jaar € 869
   
Grafdelven kindergraf  € 196
   
Verlenging kindergraf met 10 jaar  € 629
   
Onderhoudskosten per jaar € 62
   
Administratiekosten nieuw graf  € 101
   
Prijsindexering 1,0300  
   
Tarieven Sint Maarten, Locatie Sint Petrus’ banden, Driebergen-Rijsenburg  
Kerkdienst, basistarief voor Kerk, voorganger en koster  € 600
Supplement voor Koor, dirigent, organist ( facultatief )  € 300
Begeleiding van een uitvaartdienst in een crematorium € 300
Supplement voor organist ( facultatief )  € 100
   
1). Maat van steentje en tekst is voorgeschreven 40 x 30 cm  
   
Per 1 januari 2023 12% prijsindexering over 2015 op basis van de CBS-consumentenprijzen;  
Prijsindex 2015 = 100 / augustus 2022  
Bestuursbesluit d.d.17 november 2022 om slechts een verhoging van 3% toe te passen.  

Overledenen

Overledenen Rooms-Katholieke begraafplaats Sint Petrus’ banden aan de Drieklinken, Driebergen-Rijsenburg (bijgewerkt t/m 31 december 2022)

Overledenen

Oproep rechthebbenden

Van onderstaande graven is de rechthebbende niet meer te traceren. In verband met een eventuele verlenging met 10 jaar door familieleden gaarne contact op nemen met de secretaris van de begraafplaats.

Oproep rechthebbenden

Reglementen

Op basis van de Statuten heeft het bestuur een reglement samengesteld, geïnteresseerden kunnen het reglement en de voorschriften hieronder downloaden.

Reglement

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook de R.K. Begraafplaats Sint Petrus’ banden verwerkt conform deze AVG persoonsgegevens. Hiervoor heeft het bestuur deze Privacyverklaring opgesteld waarin onder meer is opgenomen welke persoonsgegevens zij verwerkt, de grondslagen hiervoor, de beveiliging van de gegevens en op welke wijze de betrokkenen zijn rechten kan uitoefenen.

Privacyverklaring