R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden

De R.K. Begraafplaats St. Petrus’ banden, gesticht n.a.v. de Begrafeniswet van 1869, dateert uit 1872 en is aangelegd op een rechthoekig terrein met een midden- en dwarsas. Op de kruising van de assen staat, op een hardstenen sokkel, een gietijzeren kruis. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van architect H.J. van den Brink (1816-1883).

Aan het eind van de middenas bevindt zich een neogotische grafkapel (rijksmonument) met links hiervan een baarhuisje (rijksmonument). Langs de randen staan eiken en beuken en de westzijde is begrensd door een halfronde aanplant. Aan de straatzijde wordt de begraafplaats afgesloten met een monumentaal toegangshek voorzien van een viertal bakstenen hekpijlers en aan weerszijden een bakstenen muurtje met een gietijzeren hekwerk.

De begraafplaats staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst met als waardering cultuurhistorisch zeer waardevol, alsook van belang als ruimtelijk en landschappelijk element langs de Drieklinken.

De grafkapel uit 1891, opgericht ter nagedachtenis van de familie Van Vessem, is van architectuurhistorische waarde vanwege de neogotische bouwstijl en detaillering.

Jhr. H.A.L. van Vessem (1814-1891) was ritmeester, ordonnansofficier van koning Willem III en intendant van de koninklijke paleizen te Amsterdam en ’s-Gravenhage. De grafkapel staat boven de graven van zijn op 28 september 1886 overleden echtgenote en de uit het huwelijk geboren kinderen. Ook Van Vessem zelf ligt er begraven.

Voorts is de kapel van cultuurhistorische waarde vanwege de familiegeschiedenis en de gaafheid en zeldzaamheid van het object.

Het baarhuisje in neogotische stijl dateert uit 1873 en is vermoedelijk een ontwerp van Van den Brink. De voor- en achtergevel van het eenvoudige bakstenen gebouwtje zijn identiek, met uitzondering van een getoogde houten toegangsdeur, die in de achtergevel ontbreekt.

De ligging van de grafkapel van Van Vessem in combinatie met het baarhuisje, , verlenen de begraafplaats zijn ensemblewaarde. 

Op 13 februari 2013 is de R.K. begraafplaats ondergebracht in een aparte rechtspersoon (kerkelijke instelling) – een rechtspersoon naar eigen aard – goedgekeurd door het Aartsbisdom Utrecht en heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de begraafplaats.

De kerkelijke instelling draagt de naam “Rooms-katholieke begraafplaats Sint Petrus’ banden” en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

De Rooms-Katholieke parochie Sint Petrus’ banden te Driebergen-Rijsenburg is op 17 juni 2010 samengevoegd met de Rooms-Katholieke parochies OLV van Altijddurende Bijstand te Austerlitz, H. Martinus te Doorn, H. Andreas te Leersum, Sint Theresia te Maarn, H. Catharina te Woudenberg en Emmaus te Zeist. De nieuwe parochie draagt de naam “Rooms-Katholieke parochie Sint Maarten.

De gronden van de begraafplaats te Driebergen-Rijsenburg blijven eigendom van de parochie Sint Maarten.

Op basis van de statuten heeft het bestuur een reglement samengesteld dat separaat in deze website is opgenomen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden:

Clemens van der Burg – voorzitter
tel. 0343 – 51 43 27
e-mail : clemensvanderburg@gmail.com

Gerard van de Ven -secretaris / penningmeester
tel. 0343 – 51 87 38
e-mail : gtmvandeven@ziggo.nl

Arnold Hertsenberg – bestuurslid
tel. 06 – 131 934 89
e-mail : a.f.hertsenberg@ziggo.nl

Secretariaat

R.K. Begraafplaats Sint Petrus’ banden
p/a    Schippersdreef 101
3972  VC  DRIEBERGEN-RIJSENBURG          

Bankrekeningnummer : NL 94 RABO 0367 0553 84
BTW-nummer :  8525.23.415.B01
KvK-nummer :  57303371

Kerkhofcommissie / begrafenissen

Tel. 06 – 139 481 60
Dineke Lintel dineke.lintel@gmail.com
Janny Bakker jannydesain@gmail.com
Jeannette van der Mispel jvdmispel@gmail.com

ANBI-status

De Rooms-Katholieke begraafplaats Sint Petrus’ banden is door de inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) conform artikel 5b Wet inzake rijksbelastingen.

Tarieven per 1 januari 2021

Normaal zandgraf, incl. Grafmarkeerder (20 jaar) € 1.259,-
Bijzetting binnen 10 jaar, incl. Grafmarkeerder € 896,-
Bijzetting na 10 jaar, incl. Grafmarkeerder (verlenging 10 jaar) € 1.422,-
Verlenging na verlooptermijn (per 10 jaar) € 853,-
Grafdelven en opschonen (wanneer het graf is geruimd) € 532
Grafdelven / bijzetting € 459,-
Plaatsen / bijzetten van een urn € 186,-
Urnenkelder 20 jaar € 1.313,-
Verlenging urnenkelder met 10 jaar € 671,-
Bijzetting urn in normaal zandgraf € 923,-
Kindergraf 20 jaar € 824,-
Grafdelven kindergraf € 186,-
Verlenging kindergraf met 10 jaar € 597,-
Onderhoudskosten (per jaar) € 59,-
Administratiekosten nieuw graf € 96,-

Tarieven Sint Maarten, Locatie Sint Petrus’ banden, Driebergen-Rijsenburg

Kerkdienst, basistarief voor Kerk, voorganger en koster € 600,-
Supplement voor Koor, dirigent, organist ( facultatief ) € 300,-
Begeleiding van een uitvaartdienst in een crematorium € 300,-
Supplement voor organist ( facultatief ) € 100,-
  • Bij de Urnenkelder is de maat, 40 x 30cm, van steentje en tekst voorgeschreven.
  • Per 1 januari 2021 0,7% prijsindexering over 2015 op basis van de CBS-consumentenprijzen;
    Prijsindex 2015 = 100 / augustus 2020

Overledenen

Overledenen Rooms-Katholieke begraafplaats Sint Petrus’ banden aan de Drieklinken, Driebergen-Rijsenburg (bijgewerkt t/m 31 december 2020)

Overledenen

Oproep rechthebbenden

Van onderstaande graven is de rechthebbende niet meer te traceren. In verband met een eventuele verlenging met 10 jaar door familieleden gaarne contact op nemen met de secretaris van de begraafplaats.

Oproep rechthebbenden

Reglementen

Op basis van de Statuten heeft het bestuur een reglement samengesteld, geïnteresseerden kunnen het reglement en de voorschriften hieronder downloaden.

Reglement

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook de R.K. Begraafplaats Sint Petrus’ banden verwerkt conform deze AVG persoonsgegevens. Hiervoor heeft het bestuur deze Privacyverklaring opgesteld waarin onder meer is opgenomen welke persoonsgegevens zij verwerkt, de grondslagen hiervoor, de beveiliging van de gegevens en op welke wijze de betrokkenen zijn rechten kan uitoefenen.

Privacyverklaring