Project omschrijving

Schriftlezingen: Handelingen 2:1-11 en Johannes 15:26-27, 16:12-15

De dag van Pinksteren is de 50ste dag; de dag van het joodse Wekenfeest, begin van de oogst. Zou het oogsten van wat voorheen gezaaid is, in de kiem de uitbreiding van de Geest over allen verbeelden? Van de Geest die in het begin (zie Lucas 3:21-22) Jezus bezielde. En zich nu verdeelt over allen en steeds verder uitwaaiert. Er komen nieuwe mensen bij zoals de diaken Stephanus, ‘een man vol’ van Heilige Geest, Filippus, op wiens woorden velen zich lieten dopen, en dan natuurlijk Paulus…
De vurige tongen – vurig en aanstekelijk – verdelen zich over allen en hun boodschap overstijgt alle taalgrenzen. Ieder hoort het in haar eigen moedertaal, als iets van zichzelf!  Petrus – nog een angsthaas in Lucas 22:54-65 – is nu een zelfverzekerd mens die zijn (joodse) broeders ommekeer en belofte verkondigt. En het gaat nog verder: “Dat vuur van het begin wij ademen het in” (GvL 541), het betreft ook ons.

De evangelielezing spreekt van de Geest der waarheid. ‘Waarheid’ is een kernbegrip voor Johannes. We horen onder andere dat Jezus zegt: “Ik ben de waarheid en het leven” (14:6) en Pilatus “Wat is waarheid?” Gaat het hier alleen om ‘de waarheid zeggen’, om ‘niet liegen’? Is het niet breder, dieper? We horen soms: ‘zijn leven is een leugen’. Zou daartegen het leven ook waarachtig kunnen zijn; uit één stuk?

De Geest wordt Parakleet (= die erbij geroepen wordt), ‘Helper’ genoemd. Het verwijst naar de rechtspraak, de advocaat die rechtsbijstand verleent. Ook woorden als ‘waarheid’ en ‘getuigen’ horen in die context. Voor Johannes is er vanaf Jezus’ komst een zaak aanhangig tussen twee partijen. Enerzijds ‘de wereld’ die in zonde is, die de Vader en Jezus niet kennen, en anderzijds zijn volgelingen, zijn vrienden die vanaf het begin bij Hem zijn, en die Hem en de Vader wel kennen. De juridische terminologie onderstreept dat er veel op het spel staat in deze zaak van het Licht tegen de Duisternis, van de dood tegen het Leven.

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs van de lezingen bij deze zondag: lees hier.