Schriftlezingen: Jesaja  61,1-2.10-11 en 1 Thess5.16-24 En Joh 1,6-8.19-28

“De Geest des Heren rust op mij”: de Geest daalde bij de doop op Jezus neer. Volgens sommigen was Hij al bij de conceptie aanwezig. Jezus is vanaf begin van zijn missie vol van H. Geest. En dat geeft hij aan ons door.  Daarom zouden we in Mt 27,50 moeten lezen: Jezus schreeuwde luidkeels en gáf de Geest, met accent op “gáf”. Het is geen doodsannonce! Hij geeft de Geest aan ons door. Daar valt het accent op.
“Gezalfd” = de zalving bevestigt hem als gevolmachtigde van de Heer die een genadejaar van de Heer aankondigt, met name aan de armen, gevangenen, geketende, treurende mensen. Zij zitten op de eerste rij..  zie bijv. Exodus 29,7 en 29,21. De eersten zijn de laatsten…In het Nederlands is er nog een leuk woordspelletje met ‘arm”: “Al‘arm -e, en al-‘arm-erend. Een totale ommekeer! Het volk was van God, van de geest van de Heer God verlaten…Nu breekt redding door.
“De Geest des Heren rust op mij, Ik verheug mij (Jesaja  61,1); afgesloten in vers 10 – : ik jubel, juich, en heeft mij bekleed met gewaden van redding”.

De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen eindigt met een gebed. Spreuken lezen we hier: “Ondersteun de zwakken, blus de Geest niet uit, keur alles, behoudt het goede” ; woorden van een goede herder. Een goede herder die vertrouwt op de Heer en diens kudde (1 Thess 5,14-24).

De evangelielezing kijkt terug naar een mens (geen lidwoord! nadruk op ‘mens’zijn). Deze mens moet getuigen van ’t licht,-hij is slechts getuige, niet het Licht zelf. .. het ware licht; de oerbron van alles. Daarin geloven,  is de weg om kinderen van God te zijn.

Johannes leidt mensen in de hoop dat allen tot geloof zullen komen. Hij is “Een stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van deHeer”, waarbij “weg” de gelovige weg van mensen is.  Geen stratenmakers ‘weg’. Vergelijk bijv.: Math 7.13-14; 22.16; Marcus 4.15; 12,14. Denk aan het lied: “Dat je de weg mag gaan die je goed doet”… En gevraagd naar zijn doopbevoegdheid zegt hij: midden onder u staat de Onbekende – m.a.w. hij gaat boven aller verwachting uit.. Wij zouden er misschien aan moeten denken dat dopen nu en dopen toen twee heel verschillende doopvieringen, heel verschillende doopbetekenissen kunnen zijn..

Emeritus-pastor Henk Bloem

Lees hier de blogs van de week voor verdieping bij de lezingen