Schriftlezingen: Handelingen 6,1-7, 1 Petrus, 2,4-9 en Johannes 14,1-12

Hand 6,1-7
Goed dat de twaalf leerlingen hier voor de vrouwen in hun midden opkomen! Er was diaconale zorg, maar er was nauwelijks enige organisatie: de vrouwen van de ene groep werden door de andere groep gediscrimineerd! Men besluit zeven capabele personen (‘t Grieks heeft hier: ‘mannen’, en vers 5vv noemt alleen maar mannennamen) aan te stellen. De zeven worden gescreend op 1) sociaal goed bekend staan, 2) vol van geest en wijsheid, wat wordt toegespitst met: “man vol geloof en heilige Geest”. Het gaat niet alleen om een ‘baantje’, om geld in het laatje te krijgen; het gaat om een christelijke, godsdienstige verplichting in goede banen leiden.

Joh. 14,1-12
Een krantenkop zei: “Ik schaam me: ik ben gelovig en toch depressief.” Dit past wonderwel bij Jezus’ woorden in het evangelie: “Jullie moeten je niet zo laten verontrusten: Jullie geloven in God, geloof zo ook in mij.” Het gaat hierover: na de dood. Dat lijkt ook geïmpliceerd in: “Ik ga heen”. Maar als: na de dood positief is – dan wordt ook het leven vóór de dood positief- of positiever. Dan ga je niet een zwart gat tegemoet.
Dan volgt de discussie met de leerlingen over de onbekende weg. Waarop Jezus: Ik ben de weg, alleen door mij…dat lijkt op: Ik ben de deur, alleen door mij…(zie Joh 11,9). Filippus dringt nog aan: “Toon ons de Vader” – waarop Jezus nog sterker de eenheid met de Vader benadrukt: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Ze vallen gewoon SAMEN. De eenheid van Jezus met de Vader – daar is geen speld tussen te krijgen; zo samen, dat je niet van twee losse personen kunt spreken. Denken over DRIE-EENHEID, zoals hier in het Johannesevangelie, is zeker geen rekensommetje. Het zijn geen losse personen. Maar het is ook niet zo dat je kunt zeggen: “Maakt niet uit tot wie je je wendt, het is toch één pot nat’. De Cappadocische kerkvaders (4e eeuw) zeiden: “Het gaat om de eenheid van de dans, niet om de afzonderlijke dansers.”

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.