De blogs van deze week gaan over tegenstellingen tussen mensen, terwijl alle mensen gelijk zijn. Hoe moeilijk hebben mensen het daarmee!

De thematiek: Eerste/Grootste en Laatste/Minste neemt een grote plaats in in het evangelie; Bijv. Mat. 18 en 19; en 20.28; 23.6-12. Jezus verschilde op dit punt steeds van mening met zijn leerlingen, die zich zijn visie maar lang- en moeizaam eigen maakten. In onze wereld wordt meer geruild dan ontvangen. Dat ze laatsten zijn, geen werk, geen geld hebben, hoeft niet hun schuld te zijn. Ze kunnen ongewild in deze situatie geraken

De grote  omwenteling (‘metavoeite‘ in 4.17) waartoe Jezus oproept en die hij voorleeft is dat ook de laatsten mens zijn; mensen als jijzelf. Sluit dit niet aan bij de thematiek, door de coronacrisis nog aangewakkerd, van een groeiende tweedeling tussen: Rijk en Arm, Hoogopgeleid en Achterstandswijken, witte boorden en het vuile werk; enz. met de oordelende waardering die daarbij hoort ???

ZOEKEN en VINDEN

1a. Zie voor dit ‘Zoeken’ bv Ex. 33.7; Deut. 4.29;  Psalmen 27; 34; 119

1b. Dietrich Bonhoeffer schrijft:
Wie God in het kruis van Jezus gevonden heeft,
weet hoe wonderlijk God zich in deze wereld verbergt,
en hoe Hij juist daar het meest nabij is
waar wij denken dat Hij het verst weg is.

1c. Anselmus van Canterbury schrijft: “Heer mijn God, leer mijn hart waar en hoe het U zoeken moet, waar en hoe het U kan vinden, Heer. Indien Gij niet hier zijt, waar moet ik U, hier afwezige, dan zoeken? Indien Gij echter overal zijt, waarom zie ik U, overal aanwezige, dan niet? … Leer mij U te zoeken, maar toon U ook aan wie U zoekt. Want ik kan U niet zoeken, als Gij mij niet onderricht, U niet vinden, als Gij U niet toont.” zie Getijdenboek, jaar II, deel 1, blz.25-26.

Mensenrechten:

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. De Paus spreekt van 3 T’s: Recht op Terra (=Land), Trabajo (=werk), Teto (=dak boven je hoofd).

Cc. Wrembek, ‘Judas der Freund’, S 19 ‘Gerechtigheid geeft wat een mens verdient. Barmhartigheid geeft wat een mens nodig heeft’.

En is de hemel nou iets wat je verdient, of wat je krijgt?

STRIJDEN VOOR GERECHTIGHEID.

Stel uw bezit,
uw krachten
en uw gaven
in dienst van den strijd
voor gerechtigheid.

Strijdt mee
voor het sloopen
van de harde muren,
die zoovele eeuwen scheidden
mensch van mensch.

Strijdt mee
voor het recht
van alle menschenkinderen
om als mensen
te leven en te sterven (…)

Wilt gij dezen weg gaan?

Henriette Roland Holst (1869-1952)

Gelijk oversteken.
Een Italiaanse civiel-arbeider bracht me elke dag, 6 maanden lang, een stuk brood en de resten van zijn eten. Gaf me een trui vol gestopte gaten, schreef een kaart voor me naar Italië en bracht me het antwoord. Voor dat alles wilde hij niets terug, omdat hij een goed, eenvoudig mens was en niet geloofde dat je om goed te doen er iets voor terug moest krijgen.
Primo Levi, ‘Is dit een mens’, blz.1

MORIA
Politieke leiders spreken over vluchtelingen in aantal en die aantallen moeten terug naar nul! Maar gaat ‘t over aantallen, of over mensen met dromen, een onvervreemdbare menselijke waardigheid?

Open staan voor vluchtelingen, niet omdat ze ons meer welvaart of vrede brengen, maar omdat het onze plicht is. Mensenrechten. En heeft de coronacrisis ons er niet met de neus opgedrukt hoe wezenlijk verbondenheid is voor ons mens-zijn?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier